قلمرو تخصصی و حرفه ای روان شناسی تربیتی (پروانه تخصصی روانشناسی تربیتی)

تعریف رسمی روان شناسی تربیتی

نظام علمی ـ کاربردی، پژوهشی ـ خدماتی با هدف توسعه دانش و مهارت های تخصصی در زمینه های تربیتی.

 

تبصره 1: روان شناسی تربیتی از حیث تخصصی و حرفه ای شامل قلمروهای زیر می شود:

یادگیری (نظریه ها، مفاهیم کلی، راهبردهای یادگیری، پیشرفت تحصیلی، اختلالهای یادگیری و روشهای مداخله ای برای رفع آنها)

شناخت و فرا شناخت (مبانی نظری شناخت و فراشناخت ، راهبردها)

هوش، استعداد و خلّاقیت (مبانی نظری هوش، تفکّر، استعداد و خلّاقیّت : تشخیص و پرورش آنها)

رشد و تحول

آموزش و پرورش (مکاتب و نظریه ها، طراحی و روش ها)


تغییر و اصلاح رفتار (مکاتب و نظریه ها، اختلال های رفتاری، آموزش مهارت های زندگی، فرزندپروری)

 نگرش و انگیزش (راهبردهای تغییر نگرش ها و روش های ایجاد انگیزش)

اندازه گیری و ارزشیابی

آموزش والدین و مربیان (آموزش خانواده و تربیت معلم)

 

هدف کمیسیون

 

ارتقای جایگاه روان شناسی تربیتی در سراسر کشور

وظایف کمیسیون

 

احراز صلاحیت حرفه ای روان شناسان تربیتی برای اخذ پروانه

دارای مدرک تحصیلی معتبر از یکی از موسسات آموزشی

دارای شایستگی و توانایی خدمت رسانی حرفه ای

دارای تجربه کارورزی

موفقیت در مصاحبه کمیسیون تخصصی روان شناسی تربیتی

بررسی وضعیت موجود رشته و پیشنهاد وضعیت مطلوب

ارائه پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت رشته در برنامه پنج ساله و چشم انداز 20 ساله

پیشنهاد و پایش آموزش های تخصصی مورد نیاز برای صلاحیت حرفه ای

پیشنهاد برگزاری کنگره ها و نشست های علمی

پیشنهاد و پایش انتشار کتب و مجلات تخصصی مرتبط

پیشنهاد و پایش تولیدات رسانه ای

پیشنهاد برنامه های آموزشی جامع نگر در حوزه تخصصی مرتبط به منظور ارتقاء و پیشگیری از آسیب های روانی ـ اجتماعی.  بزرگترین مرجع روانشناسی ایران

نظارت و ارزشیابی فعالیت های حرفه ای روان شناسان تربیتی

پیشنهاد تمهیدات لازم به منظور اطمینان از به کارگیری اصول اخلاقی و حرفه ای توسط روان شناسان تربیتی

تدوین راهکارهایی برای دفاع و حمایت از حقوق روان شناسان تربیتی

تدوین راهکارهایی برای دفاع و حمایت از حقوق مراجعان

مشارکت با معاونت و دفاتر مرتبط سازمان برای ارتقای بهزیستی روان شناسان تربیتی

ارائه پیشنهادهایی در جهت تکریم و ارتقای منزلت اجتماعی روان شناسان تربیتی

ارائه پیشنهاد پژوهش های بنیادی و کاربردی به معاونت

نقد و ارزشیابی مسایل مرتبط با حوزه عمل کمیسیون در جامعه، نهادها و ارگانها

ارتباط با مراکز علمی دانشگاهی، انجمن های علمی، صنفی و مجلات تخصصی مرتبط با روان شناسی تربیتی

تدوین سیاست های آموزشی و مهارت افزایی حرفه ای برای روان شناسان تربیتی

تدوین سیاست های پژوهشی و تحقیقاتی و نحوه توزیع روان شناسان تربیتی در کشور

pcoiran.ir

دیدگاه خود را بیان کنیدنظرسنجی