کتاب : بالینیقلمرو تخصصی روانشناسی بالینی +دستورالعمل مصاحبه و ارزیابی (پروانه تخصصی روانشناسی بالینی)
بالینی

قلمرو تخصصی روانشناسی بالینی +دستورالعمل مصاحبه و ارزیابی (پروانه تخصصی روانشناسی بالینی)

روان‌شناسی بالینی شاخه‌ای از روان شناسی است که به درک، پیش‌بینی و درمان نابهنجاری، ناتوانی و آشفتگی‌های شناختی، هیجانی، زیست‌شناختی، روان‌شناختی، اجتماعی و رفتاری کمک می‌کند و در گستره وسیعی از جمعیت‌های ...

لسیت کتب تخصصی روانشناسی بالینی
بالینی

لسیت کتب تخصصی روانشناسی بالینی

5- رفتار درمانی شناختی - کرک و کلارک -  حبیب الله قاسم زاده -  * 6- روش تحقیق در روانشناسی بالینی -علی صاحبی - سمت- 81 * 7- راهنمای سنجش روانی - گری گراث و مارنات - محمد رضا نیکخو  و حسن پاشاشریفی - 2ج - سخن * 8- آزمو...


نظرسنجی