تست و آزمون : آزمونهای فرافکن شخصیتارتباط بین (اختلالات شخصیت وابسته و مرزی ) و تست رورشاخ
آزمونهای فرافکن شخصیت

ارتباط بین (اختلالات شخصیت وابسته و مرزی ) و تست رورشاخ

  آزمون رورشاخ و اختلال شخصیت وابسته دو گروه از نمرات رورشاخ به طور کلی اشاره به وابستگی دارند: اول: حتی یک پاسخ به غذا نشانه­ ی وابستگی است. البته داده ها در رابطه با این ادعا ضعیف است و مطالعاتی که ارتباط بین این دو را بی...

17 نکته مقایسه ایی از مزایا و معایب آزمون اندریافت موضوع TAT + لینک راهنمای قدم به قدم  تفسیر و نمره گذاری تخصصی آزمون اندریافت موضوع
آزمونهای فرافکن شخصیت

17 نکته مقایسه ایی از مزایا و معایب آزمون اندریافت موضوع TAT + لینک راهنمای قدم به قدم تفسیر و نمره گذاری تخصصی آزمون اندریافت موضوع

دانلود راهنمای تفسیر و تحلیل کارت های آزمون فرافکن اندریافت موضوع  http://www.salamatomehr.com/pages.php?id=857 نمونه اجرا شده تفسیر و نمره گذاری آزمون فرافکن اندریافت موضوع   http://www.salamatomehr.com/pages.php?id=57

 دانلود پکیج پرسشنامه جملات ناتمام (راتر +ساکس ولوی Sacks and Levy) + نمره گذاری و تفسیر
آزمونهای فرافکن شخصیت

دانلود پکیج پرسشنامه جملات ناتمام (راتر +ساکس ولوی Sacks and Levy) + نمره گذاری و تفسیر

آزمون جملات ناتمام راتر 1 ﺟﻨﺲ: ﺳﻦ : ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت : ﺟﻨﺴﯿﺖ : ﺗﺎرﯾﺦ :  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دراﯾﻦ آزﻣﻮن 40 ﻋﺒﺎرت ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﭘـﺲ از ﺧﻮاﻧـﺪن ﻫـﺮ ﻋﺒـﺎرت اوﻟـﯿﻦ ﻧﮑﺘـﻪ اي را ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ دراداﻣﻪ آن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. ...

دانلود پکیج کامل نمونه اجرا شده ، نمره گذاری و تفسیر آزمون رورشاخ
آزمونهای فرافکن شخصیت

دانلود پکیج کامل نمونه اجرا شده ، نمره گذاری و تفسیر آزمون رورشاخ

دانلود تا 72 ساعت 

دانلود راهنمای تفسیر و تحلیل کارت های آزمون فرافکن اندریافت موضوع
آزمونهای فرافکن شخصیت

دانلود راهنمای تفسیر و تحلیل کارت های آزمون فرافکن اندریافت موضوع

دانلود تا 72 ساعت  

دانلود جدول استخراج نتایج کیفی اندریافت موضوع
آزمونهای فرافکن شخصیت

دانلود جدول استخراج نتایج کیفی اندریافت موضوع

دانلود جدول استخراج نتایج کیفی آزمون اندریافت موضوع

نمونه اجرا شده تفسیر و نمره گذاری آزمون فرافکن اندریافت موضوع T.A.T
آزمونهای فرافکن شخصیت

نمونه اجرا شده تفسیر و نمره گذاری آزمون فرافکن اندریافت موضوع T.A.T

دانلود تا 72 ساعت


نظرسنجی