کتاب : صنعتی و سازمانیقلمرو تخصصی روان شناسی صنعتی و سازمانی ( متقاضیان پروانه تخصصی)
صنعتی و سازمانی

قلمرو تخصصی روان شناسی صنعتی و سازمانی ( متقاضیان پروانه تخصصی)

  2- ارزیابی و تایید فعالیت های کارورزی توسط کمیسیون تخصصی روان شناسی صنعتی وسازمانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران   روند دریافت پروانه اشتغال   احراز شرایط عمومی سازمان و ارائه کپی کارت ...


نظرسنجی