کتاب : تربیتیقلمرو تخصصی و حرفه ای روان شناسی تربیتی (پروانه تخصصی روانشناسی تربیتی)
تربیتی

قلمرو تخصصی و حرفه ای روان شناسی تربیتی (پروانه تخصصی روانشناسی تربیتی)

تغییر و اصلاح رفتار (مکاتب و نظریه ها، اختلال های رفتاری، آموزش مهارت های زندگی، فرزندپروری)  نگرش و انگیزش (راهبردهای تغییر نگرش ها و روش های ایجاد انگیزش) اندازه گیری و ارزشیابی آموزش والدین و مربیان (آموزش خانواده و تربیت مع...


نظرسنجی