جستجوی مقالات ساخت نرم افزاری برای آیفون ( آپ سلامت روان)جهت تشخیص افسردگی توسط محققان
فرم های ضروری روانشناسان

ساخت نرم افزاری برای آیفون ( آپ سلامت روان)جهت تشخیص افسردگی توسط محققان

  این فناوری که به طور خاص برای سیستم عاملiOS طراحی می شود، مولفه هایی را همچون سرعت تایپ، شدت فشار وارد شده به کلیدها و دفعات استفاده از دکمه بک اسپیس و برنامه سپل چک (کنترل صحیح نویسی) رصد می کند؛ تمامی این خصیصه ها می تواند ابتلای ا...


نظرسنجی