تست و آزمون : انواع وسواسدانلود پرسشنامه وسواس فکری عملی پادوآ +روایی و پایایی + طراحی پاسخنامه با سبک جدید و امکان نمره گذاری سریع
انواع وسواس

دانلود پرسشنامه وسواس فکری عملی پادوآ +روایی و پایایی + طراحی پاسخنامه با سبک جدید و امکان نمره گذاری سریع

دانلود پرسشنامه وسواس فکری عملی پادوآ- PPI - وسواس آلودگی - وسواس شستشو- وسواس نظم و ترتیب ( تقارن) - وسواس چک کردن - وسواس آسیب به خود و دیگران - وسواس خشونت- وسواس دزدی - روایی و پایایی - نمره گذاری و تفسیر - پاسخنامه با طراحی زیبا  سبک جدی...

دانلود پرسشنامه وسواس فکری عملی ونکور(VOCI )+ روایی و پایایی + طراحی زیبای پرسشنامه و پاسخنامه با سبک جدید
انواع وسواس

دانلود پرسشنامه وسواس فکری عملی ونکور(VOCI )+ روایی و پایایی + طراحی زیبای پرسشنامه و پاسخنامه با سبک جدید

طراحی زیبای پاسخنامه و سوالات با سبک جدید چهار صفحه WORD


نظرسنجی