خانه : فرم های ضروری روانشناساندریافت امتیاز بازآموزی کارگاه های آموزشی
فرم های ضروری روانشناسان

دریافت امتیاز بازآموزی کارگاه های آموزشی

  کارگزینی دانشگاهی و پروانه کار از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، حداقل یک ماه قبل از برگزاری کارگاه ها به یکی از روش های زیر: اسکن مدارک و فرم ها و ارسال به پست الکترونیک معاونت آموزشی education@pcoiran.ir ...

دانلود رایگان فرم های ضروری روانشناسان و مشاوران + تعرفه های خدمات روانشناسی و مشاوره 96
فرم های ضروری روانشناسان

دانلود رایگان فرم های ضروری روانشناسان و مشاوران + تعرفه های خدمات روانشناسی و مشاوره 96

منشور اخلاقی فرم های پروانه مراکز تقاضای تاسیس مرکز - حقیقی تقاضای تاسیس مرکز - حقوقی تقاضای تمـدیـــد پروانه مرکز فرم تعهد نامه اخلاقی روان شناسان و مشاوران تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره سال 96 تعرفه حق ع...


نظرسنجی