معرفی رشته های دانشگاهی تجربی

معرفی رشته های دانشگاهی تجربی

به گزارش سلامت و مهر ابتدا مقرر شد شرایط رشته تجربی بیان شود و در ادامه لیست رشته ها خواهد آمد.

- فقط 50 درصد نتیجه کنکور به آزمون کتبی بستگی دارد و 50 درصد دیگر آن از روی سوابق تحصیلی (28 درصد سهم دروس عمومی و 22 درصد سهم دروس تخصصی) محاسبه می‌شود.

ضریب دروس تخصصی در سوابق تحصیلی گروه آزمایشی تجربی

نام درس

ضریب

زیست‌شناسی 3

15.11

شیمی 3

12.46

ریاضی 3

8.65

فیزیک 3

7.78

خوشبختانه از سال 1402 دیگر تست‌های دروس عمومی را سر جلسه کنکور نخواهید دید و کافیست به دو دفترچه که شامل درس‌های اختصاصی هستند پاسخ دهید و تاثیر درس‌های عمومی با ضرایب زیر در نمره نهایی کنکور شما اعمال خواهند شد.

ضریب دروس عمومی در سوابق تحصیلی گروه آزمایشی تجربی

نام درس

ضریب

زبان خارجی 3

10.17

فارسی 3

18.64

تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)

14.23

سلامت و بهداشت

2.96

عربی 

7.80

علوم اجتماعی

2.20

و همان‌طور که گفتیم همه درس‌ها تاثیر یکسانی روی رتبه و تراز شما نخواهند داشت، بلکه درس‌های مرتبط با رشته شما با ضریب بالاتر روی تراز نهایی شما اعمال می‌شوند.

ضریب دروس تخصصی گروه آزمایشی انسانی در تراز کنکور

نام درس

ضریب درس

زیست‌شناسی

12

شیمی

9

ریاضی

7

شیمی

7


لیست رشته های تجربی زیرگروه 4

 1. مديريت بيمه اكو
 2. فقه و مبانی حقوق اسلامی
 3. كاردانی مديريت صنعتی
 4. مديريت بيمه اكو
 5. مديريت دولتی
 6. فقه حقوق حنفی
 7. كاردانی مديريت گمركی
 8. مديريت دولتی
 9. فلسفه و حكمت اسلامی
 10. مديريت امور بانكی
 11. كاردانی امور مالی و مالياتی
 12. فلسفه و حكمت اسلامی
 13. فلسفه و كلام اسلامی
 14. مديريت اطلاعات و ارتباطات
 15. كاردانی تربيـت مبلـغ قـرآن كـريم
 16. فلسفه و كلام اسلامی
 17. زبـان و ادبيـات عربـی
 18. گردشگری
 19. مديريت مالی
 20. زبـان و ادبيـات عربـی
 21. شـيعه شناسـی
 22. مدیریت بیمه
 23. مديريت و بازرگانی دريایی
 24. شـيعه شناسـی
 25. علم اطلاعات و دانش شناسی
 26. مديريت بازرگانی
 27. معارف اسلامی
 28. علم اطلاعات و دانش شناسی
 29. مديريت بيمه اكو
 30. فقه و مبانی حقوق اسلامی
 31. كاردانی مديريت صنعتی
 32. مديريت بيمه اكو
 33. علوم انتظامی
 34. كاردانی امور فرهنگی
 35. تبليغ و ارتباطات
 36. علوم انتظامی
 37. علوم قرآن و حديث
 38. كاردانی امور دولتی
 39. كاردانی امور بانكی
 40. علوم قرآن و حديث
 41. فقه و حقوق اسلامی
 42. كاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی
 43. كاردانی بيمه
 44. فقه و حقوق اسلامی
 45. كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشاد
 46. كاردانی حسابداری
 47. فناوری اطلاعات و ارتباطات
 48. كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشاد
 49. اديان و مذاهب، اقتصاد
 50. كاردانی جهانگردی
 51. مديريت صـنعتی
 52. اديان و مذاهب، اقتصاد
 53. تاريخ اسلام
 54. كاردانی مديريت بازرگانی
 55. مديريت فرهنگی هنری
 56. تاريخ اسلام
 57. مديريت امور گمركی
 58. كاردانی مدارك پزشكی
 59. كاردانی علوم انتظامی
 60. مديريت امور گمركی

لیست زیر گروه 5 رشته های تجربی برای دانشگاه

 1. علوم و مهندسی باغبـانی
 2. امنيت بين الملل
 3. كاردانی امور اراضی
 4. كاردانی پرورش زنبورعسل
 5. مددكاری اجتماعی
 6. كاردانی توليد و بهره برداری از گياهان دارويی و معطر
 7. كاردانی علوم ورزشی
 8. آموزش علوم ورزشی
 9. كاردانی نوغانداری
 10. امنيت نرم، پژوهشگری امنيت
 11. مهندسی فضای سبز
 12. مديريت خدمات بهداشتی درمانی
 13. پژوهشگری امنيت
 14. مهندسی طبیعت
 15. مربيگری عقيـدتی
 16. تربيت مروج سياسی
 17. علوم ورزشی
 18. مطالعات امنيتی
 19. تـرویج و آمـوزش كشـاورزی پایدار
 20. علوم فنی امنیت
 21. مهندسـی توليـد و ژنتيـک گيـاهی
 22. حفاظت اطلاعات، ضد تروريسم
 23. امنيت اطلاعات
 24. مهندسـی صـنايع چـوب و فرآورده های سلولزی
 25. علوم سياسی
 26. گیاه پزشکی
 27. مهندسی صنايع مبلمان
 28. كاردانی تكنولوژی صنايع غذایی
 29. كتابداری در شاخه پزشكی
 30. كاردانی تكنولوژی شيلات
 31. كـاردانی تكنولـوژی مرتـع و آبخیز داری
 32. علوم و مهندسی محيط زيست
 33. كاردانی تكنولوژی مواد غذایی
 34. كاردانی توليد و فراوری خرما
 35. علوم و مهندسی صنايع غذايی (كشاورزی)
 36. كاردانی پرورش اسب
 37. علـوم و مهندسـی جنگـل
 38. علوم و مهندسی شيلات
 39. كاردانی امور زراعی و باغی
 40. علـوم و مهندسی خاک
 41. كـاردانی تكنولـوژی جنگلداری
 42. كاردانی تكنولوژی توليدات دامی
 43. كاردانی تكنولوژی چوب
 44. كـاردانی تكنولـوژی توليـدات گيـاهی

سایر مطالب تکمیلی مرتبط با رشته تجربی و توضیحات مفصل رشته ها در همین وب سایت سلامت و مهر موجود است .

دیدگاه خود را بیان کنیدنظرسنجی