پرسشنامه تنظيم هيجان گراس و جان(ERQ) Emotion Regulation Questionnaire + روایی و پایایی + نمره گذاری

پرسشنامه تنظيم هيجان گراس و جان(ERQ) Emotion Regulation Questionnaire  + روایی و پایایی + نمره گذاری
این مقاله تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

نظرسنجی