پرسشنامه وحشتزدگی و هراس اجتماعی آلبانی بارلو و زینبارگ (APPQ)+ روایی و پایایی + روش نمره گذاری با طراحی جدید

پرسشنامه وحشتزدگی و هراس اجتماعی  آلبانی بارلو و زینبارگ (APPQ)+ روایی و پایایی + روش نمره گذاری با طراحی جدید
این مقاله تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

نظرسنجی